Badanie gleby metodą ogrodniczą

Badanie gleby metodą ogrodniczą

Badanie gleby tzw. metodą ogrodniczą (metodą uniwersalna wg Nowosielskiego) stosowana jest głównie do analizy gleb pod uprwę roślin warzywnych.

Jednka ze względu na jej zalety co raz cześciej jest sosowana w badaniach pod uprawę innych rośłin, np. sadowniczych. 

Pozwala na oznaczenie w próbach gleby łatwo dostępnych składników mineralnych, takich jak: azot azotanowy (N-NO3), potas (K), fosfor (P), magnez (Mg), wapń (Ca), sód (Na), a także odczynu (pH w H2O) i zasolenia. Badanie gleby metodą uniwersalną wykonywane jest z próbki świeżej, dostrczonej do laboratorium bezpośrednio po pobraniu. Wyniki oznaczonych makroelementów wyrażone są w mg/l gleby.

Zawartości składników mineralnych w glebach ogrodniczych, wykonane metodą uniwersalną, są niższe od powszechnie oznaczanych w glebach rolniczych metodą Egnera-Riehma. W związku z tym, wyników uzyskanych różnymi metodami nie można w żaden sposób porównywać.

Odczyn gleby oznaczony w wodzie również różni się od pH oznaczanego, zazwyczaj dla gleb użytkowanych na cele rolnicze, w 1M chlorku potasu (KCl). Wartość odczynu gleby zbadanego w wodzie jest wyższa niż wartość pH wykonanego w 1M KCl.

Cennik badania gleb ogrodniczych