Badanie gleby na zawartość próchnicy

Badanie gleby na zawartość próchnicy

Próchnica jest ogółem związków organicznych znajdujących się w glebie, natomiast węgiel organiczny jest podstawowym pierwiastkiem stanowiącym tzw. „szkielet” tych związków.

Zawartość próchnicy w glebie jest jedną z najważniejszych cech, która ma bazpośredni oraz pośredni wpływ na jej właściwości.

Próchnica pochodzi głównie ze szczątek pochodzenia roślinnego i zwierzęcego rozkładanych przez drobnoustroje znajdujące się w glebie. Obecność substancji organicznej w glebie należy do najistotniejszych czynników stanowiących o żyzności gleby.

Podstawowymi funkcjami obecności próchnicy w glebie są:

  • zwiększenie zdolności buforowych (regulacja odczynu gleby),
  • poprawa struktury,
  • zwiększenie właściwości sorpcyjnych (zdolność zatrzymywania i gromadzenia składników pokarmowych w glebie),
  • zatrzymywanie znacznej ilości wody,
  • dostarczenie składników pokarmowych roślinom.

Zawartość próchnicy w glebie zależy od wielu czynników takich jak np. kategoria agronomiczna i sposób użytkowania. W celu odpowiedniej regulacji związków organicznych w glebie należy m. in. wprowadzić racjonalny system uprawy roślin i właściwe zmianowanie oraz stosować odpowiednie nawozy naturalne i sztuczne.

Badanie próchnicy i węgla organicznego w glebie

Aby uzyskać informacje na temat zawartości węgla organicznego oraz próchnicy w glebie należy regularnie poddawać ją badaniom. W naszym laboratorium oznaczenie węgla organicznego i próchnicy wykonywane jest według zmodyfikowanej metody Tiurina. Wyniki zawartości węgla organicznego i próchnicy w badanej próbce wyrażone są w procentach [%] z dokładnością do jednej cyfry znaczącej. Dodatkowo na wynikach przedstawiony jest słowny komantarz oceniający zasobność gleby w próchnicę wg poniższej tabeli:

Zawartość próchnicy w glebie [%] Ocena zasobności 
0 – 1,00 uboga w próchnicę 
1,01 – 2,00 słabo próchnicza 
2,01 – 4,00 próchnicza
> 4,00 silnie próchnicza