Obieg azotu

Obieg azotu

Obieg azotu w przyrodzie
Azot jest jednym z pierwiastków biogennych, co oznacza, że jest niezbędny do powstania związków organicznych, wykorzystywanych do budowy żywych organizmów. Azot przede wszystkim jest składnikiem kwasów nukleinowych, aminokwasów tworzących białka oraz nośników energii, np. ATP. Bez tego pierwiastka życie by nie istniało. Ziemska atmosfera składa się w 78% z azotu. Stanowi ona zarówno źródło tego pierwiastka, jak i jest do niej z powrotem uwalniany.
Jedynymi organizmami, które są wstanie wiązać azot z powietrza są bakterie glebowe symbiotyczne oraz sinice. Zaczynają one cały cykl azotowy. Poprzez enzym nitrogenazę, przyspieszają reakcję azotu atmosferycznego z wodorem w wyniku czego powstaje amoniak (NH3). Tak działają, np. bakterie Rhizobium żyjące w symbiozie z roślinami. Rośliny, które nie żyją w symbiozie z bakteriami przyjmują azot w postaci jonów amonowych i azotanowych.

Amoniak może być wytwarzany również z materii organicznej, powstałej ze szczątków zwierzęcych oraz roślinnych. Mikroorganizmy, takie jak bakterie i grzyby, odpowiadają za rozkład materii organicznej. Proces przemiany związków organicznych azotu do amoniaku (NH3), nazywamy amonifikacją.
Pojawiający się w środowisku amoniak (NH3) utleniany jest do azotanów (NO3) w procesie nitryfikacji. Nitryfikacja przebiega w dwóch etapach. Na początku bakterie z rodzaju Nitrosomonas utleniają amoniak do azotynu (NO2), który jest wydzielany do gleby. Tam azotyny utleniane są przez bakterie z rodzaju Nitrobacter do azotanów(NO3). Azotany są formą łatwo dostępną dla roślin.

Rośliny wchłaniają powstałe jony azotanowe i amonowe z gleby. Wykorzystują je do syntezy białek, kwasów nukleinowych oraz uniwersalnych nośników energii (ATP, NAD), które są niezbędne do ich rozwoju i wzrostu. Taki przebieg nazywamy asymilacją azotu.
Ostatnim etapem przebiegu jest denitryfikacja. Jest to proces przekształcenia nadmiaru NO3 wytworzonego z procesu nitryfikacji do azotu cząsteczkowego. W tym etapie uczestniczą beztlenowe bakterie denitryfikacyjne, m.in. z rodzaju Pseudomonas, żyjących w głębokich warstwach gleby. Bakterie z grupy Planctomycetes również posiadają zdolność przekształcania mocznika i azotynów na gazowy azot.

Azot jest jednym z najważniejszych pierwiastków występujących w przyrodzie. Obieg azotu w przyrodzie pozwala organizmom na pobieranie azotu w formach, które mogą być dla nich przyswajalne i użyteczne.

Wykonujemy to badanie, sprawdź w cenniku

Info Wikipedia