Amonifikacja

Amonifikacja

Amonifikacja jest jednym z procesów obiegu azotu w przyrodzie. Azot jest jednym z najważniejszych pierwiastków występujących w przyrodzie. Stanowi podstawowy składnik białka, a co za tym idzie warunkuje właściwy wzrost roślin. Pozwala on na rozwój systemu korzeniowego, przez co przyczynia się do stymulacji pobierania innych składników zawartych w glebie. Ten pierwiastek występuje w wielu formach. Jedną z nich jest, np. materia organiczna, powstała ze szczątków zwierzęcych i roślinnych. Mikroorganizmy, takie jak bakterie i grzyby, odpowiadają za rozkład materii organicznej, uwalniając składniki pokarmowe, które mogą być wykorzystane przez rośliny. Mikroorganizmy są również ważne dla cyklu azotu, przekształcając azot atmosferyczny w formy, które mogą być wykorzystane przez rośliny. Amonifikacja to proces przemiany związków organicznych azotu do amoniaku (NH3). Jest to pierwszy etap cyklu azotu w glebie. Amonifikację przeprowadza, mikrobiota glebowa, która rozkłada materię organiczną, taką jak: szczątki roślinne i zwierzęce, odchody zwierząt, obornik, nawozy organiczne. W procesie amonifikacji bakterie i grzyby wykorzystują enzymy do rozkładu białek, aminokwasów, kwasów nukleinowych i innych związków organicznych azotu. W wyniku tych reakcji powstaje amoniak, który jest rozpuszczalny w wodzie i może być łatwo wchłaniany przez rośliny. Amonifikacja jest procesem naturalnym, który zachodzi w każdej glebie. Jej tempo zależy od wielu czynników, takich jak: ilość materii organicznej w glebie, temperatura gleby, wilgotność gleby, pH gleby, obecność tlenu. W glebach bogatych w materię organiczną i ciepłych amonifikacja przebiega szybko. W glebach ubogich w materię organiczną i zimnych amonifikacja przebiega wolniej.
Amonifikacja jest ważnym procesem dla żyzności gleby. Amoniak jest łatwo dostępnym źródłem azotu dla roślin. Rośliny mogą wykorzystać go do syntezy białek, aminokwasów i innych związków organicznych, które są niezbędne do ich wzrostu i rozwoju.
Jon amonowy podlega dalszym przemianom w glebie, ulega nitryfikacji, ostatecznie do jonu azotanowego.

Amonifikacja może również mieć negatywny wpływ na środowisko. Amoniak może wydostawać się z gleby do powietrza i wody, gdzie może powodować zanieczyszczenie.

Wykonujemy to badanie, sprawdź w cenniku

Info Wikipedia