Kationy wymienne

Kationy wymienne

Kationy wymienne w dużym stopniu decydują o żyzności i strukturze gleby. Kompleks sorpcyjny gleby ma zdolność wiązania zarówno odżywczych kationów zasadowych (kationy wapnia, magnezu, potasu czy sodu), jak i kationów kwasowych (kationy wodoru, glinu czy żelaza). Wysoka zawartość kationów zasadowych

CEC- co to takiego?

CEC- co to takiego?

CEC- co to takiego? To jeden z ważniejszych parametrów określających żyzność gleby. Określa wielkość kompleksu sorpcyjnego, miejsca w którym znajdują się rozproszone składniki odżywcze jest kompleks sorpcyjny gleby. Ponieważ na glebach występujących w Polsce pojemność sorpcyjna jest wyższa dla cząstek

Badanie gleby metodą rolniczą

Badanie gleby metodą rolniczą

Badanie gleby metodą rolniczą charakteryzuje się pewną specyfiką. Większość analiz gleb na potrzeby rolnictwa jest wykonywana z gleby suchej, z wyjątkiem analiz na zawartość azotu mineralnego, która jest wykonywana z gleby świeżej, bezpośrednio po pobraniu z pola. Badania zaleca się

Jak „czytać” wyniki badania gleby?

Jak „czytać” wyniki badania gleby?

Badając tą samą próbkę gleby różnymi metodami możemy uzyskać rożne wyniki. Wynika to z tego, że aby oznaczyć zawartość pierwiastka w glebie należy go wyekstrahować z gleby, czyli przenieść z fazy stałej do fazy płynnej przy pomocy różnych ekstrahentów, o rożnej sile ekstrakcji.